Depannage

Stroompannes zijn zeer vervelend. Pas dan beseffen we onze afhankelijk van elektriciteit.

Maar wat moet u dan doen?

⊗ Wees voorbereid.

Bewaar een zaklampje en de telefoonnummers van uw netwerkbeheerder of vakman in de buurt van de meterkast. Bij moderne installaties wordt een noodverlichting bij de meterkast voorzien.

⊗ Veiligheid eerst!

De eerste zorg is altijd de veiligheid van uw huis en uw gezin.
Kijk na of alle personen in het gebouw ongedeerd zijn. Een persoonsongeval met elektrocutie kan aan de basis van een stroomonderbreking liggen. Waarschuw voorkomend zo snel mogelijk de hulpdiensten. Raak het slachtoffer nooit onmiddellijk aan om de eerste zorgen toe te dienen. Zorg eerst dat alle elektrocutiegevaar geweken is!

Defecte toestellen of slechte kabels lijken op het eerste zicht banale oorzaken voor pannes. Ook hier is waakzaamheid voor elektrocutie geboden. Kortsluitingen, hoe onschuldig ook, brengen steeds brandgevaar mee. Verwittig bij elke beginnende brand, hoe beperkt deze ook lijkt, steeds zo snel mogelijk de brandweer.

Pas op met kaarsen als u deze bij pannes als alternatieve lichtbron gebruikt !

⊗ Stel zelf de eerste diagnose

Een snelle oplossing voor uw probleem kan alleen als u de juiste diensten aanspreekt.
Tracht te achterhalen of de oorzaak van de panne aan het hele elektriciteitsnetwerk ligt of beperkt is tot uw eigen binneninstallatie (de leidingen voorbij de meter). Problemen aan het netwerk kan je snel herken als volgt. De hoofdzekering is niet uitgesprongen en/of ook je buren hebben geen elektriciteit.

Problemen aan de eigen binneninstallatie (de leidingen voorbij de meter) herkent men als de hoofdzekering of de zekering(en) van bepaalde circuits uitgesprongen zijn.

⊗ Voor Storingen in het elektriciteitsnet

Bij een storing of panne op het elektriciteitsnet neemt u contact op met uw netbeheerder. Opgelet! Dit is niet uw leverancier aan wie u de elektriciteit betaalt. Op de facturen kan u wel het speciale telefoonnummer om storingen te melden terugvinden.

Alle storingen aan het distributienet of de aansluiting moeten gemeld worden aan de netbeheerder. Hij is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van het elektriciteitsnet. Hij staat ook in voor de goede werking en het onderhoud van uw aansluitingen . Indien er schade is, en deze is niet door u veroorzaakt, zijn de herstellingskosten voor rekening van de netbeheerder.

De netbeheerder moet binnen twee uur na de melding van een storing in de elektriciteitsvoorziening ter plaatse zijn om de werkzaamheden aan te vangen die leiden tot het opheffen van de storing. Bovendien heeft hij de verplichting bij melding van een ernstige risicosituatie zo spoedig mogelijk ter plaatse te zijn om de werken aan te vangen die leiden tot het opheffen van de onveilige situatie.

Een netbeheerder kan de levering van elektriciteit onderbreken voor onderhouds- of herstellingswerken op zijn elektriciteitsnet. Deze geplande onderbrekingen moet hij minstens twee werkdagen op voorhand aan u melden. De VREG volgt nauwgezet de kwaliteit van de dienstverlening door netbeheerders op.

⊗ Storingen in de eigen binneninstallatie

De netbeheerder kan u niet helpen met fouten of problemen op uw binneninstallatie. Voor een fout of een probleem op elektriciteitsnet in uw huis (de leidingen voorbij de meter) en de aangesloten toestellen is uw netbeheerder niet verantwoordelijk.

Zonder zelf gevaar te lopen kan u het probleem opsporen en neutraliseren. Zet op het binnennetwerk alle toestellen en lichtpunten uit. Bij vrijstaande toestellen kan u ook de stekker uittrekken als u twijfelt of het toestel uitstaat. Vergeet de toestellen die buiten staan niet. Schakel dan alle zekeringen terug in. Als dat lukt zet u één voor één alle toestellen of lichtpunten terug aan. Toestellen of lichtpunten die na het inschakelen terug storing geven laat u uitgeschakeld. Op deze manier kan u in afwachting van de komst van gespecialiseerde hulp gedeeltelijk verder beschikken over elektriciteitscomfort.

Contacteer indien nodig een vakman, maar kijk eerst na of u voor deze interventies niet gedekt ben via bijvoorbeeld uw Elektriciteitsleverancier of via uw verzekeraar.

⊗ E.R.P.-klanten hebben een streepje voor

Klanten met een elektrische installatie gerealiseerd/gerenoveerd door ERP genieten de bijzondere ERP garanties.

Ook u kan voor dringende gevallen steeds een beroep doen op ERP. Wij bieden geen 24u/24u service aan, maar bel ons op 0477/313162 en wij reageren zo snel mogelijk. Voor depannages die minder dringend zijn kan u het contact formulier invullen.

Top